Giải pháp

Là mối liên kết chủ lực hỗ trợ cho sự phát triển của các nhà cung cấp và thúc đẩy thành công của các đối tác, cách tiếp cận và các kinh nghiệm đã được chứng minh của chúng tôi trong mảng trung tâm dữ liệu, phần mềm, điện toán đám mây, hạ tầng hội tụ và siêu hội tụ, di động, phân tích, bảo mật và các giải pháp IoT, hỗ trợ các đối tác công nghệ cung cấp giải pháp toàn diện cho các khách hàng có nhu cầu đổi mới và cạnh tranh.

Chúng tôi hỗ trợ các đối tác trong mọi giai đoạn từ phát triển, lên kế hoạch, mua hàng, tích hợp và thử nghiệm, cài đặt và triển khai thông qua việc đào tạo và tối ưu hóa.

Chúng tôi thúc đẩy sự thành công của các đối tác thông qua cung cấp các dịch vụ chuyên sâu và hoạt động hỗ trợ bao gồm marketing, kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực kỹ thuật, tài chính, mua sắm, logistics và đào tạo.

Giải Pháp Về Trung Tâm Dữ Liệu
Giải Pháp Công Nghệ Mới
Các Giải Pháp Chuyên Biệt