Các Giải Pháp Chuyên Biệt

Datech Solutions

Datech Solutions là nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho Autodesk cũng như cho kênh đại lý của Autodesk và là một hoạt động kinh doanh giải pháp đặc biệt của Tech Data

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hơn 400 đại lý bán lẻ Autodesk có mức độ chuyên biệt rất cao trên toàn thế giới, kiến thức chuyên môn, các dịch vụ đặc biệt và thế mạnh về kỹ thuật và hoạt động của Datech cho phép chúng tôi cùng hợp tác để nhận diện và cung cấp các giải pháp kinh doanh khác biệt, được cá nhân hóa và liên tục phát triển.

Chúng tôi giúp đối tác:

  • Thúc đẩy tăng trưởng bằng cách tập trung vào tỷ lệ gia hạn cao hơn, chuyển đổi sang hoặc nâng cấp lên Autodesk Collections cũng như phát triển hoạt động kinh doanh mới
  • Phát triển tổ chức và đội ngũ của họ để hợp tác hiệu quả hơn trong hành trình của khách hàng cũng như nắm bắt các cơ hội mới
  • Nâng cao năng lực của đại lý bán lẻ để tạo ra và nắm bắt nhiều cơ hội hơn trong hệ sinh thái Autodesk
  • Chuyển đổi hoạt động kinh doanh bằng công nghệ số, tự động hóa các quy trình nghiệp vụ toàn diện cũng như các năng lực tiếp cận thị trường bằng công nghệ số của họ
  • Có được những thông tin chiến lược về doanh nghiệp của họ thông qua công nghệ phân tích kinh doanh

Vì mô hình kinh doanh của Autodesk bao gồm thuê bao theo kỳ hạn và theo mức độ sử dụng, Datech Solutions sử dụng phương pháp luận FLAER – Find (Tìm kiếm), Land (Nắm bắt), Adopt (Lựa chọn), Expand (Mở rộng), Renew (Gia hạn) – để phát triển, triển khai và thực thi giải pháp giá trị gia tăng đặc biệt với và cho các đại lý bán lẻ cũng như chính Autodesk.